SOLIDARNA PRIMORSKA II.

SOLIDARNA PRIMORSKA II.

 

Cilja projekta Solidarna Primorska II. sta prispevati k reševanju problematike trajnostnega razvoja degradiranega zaledja Južne Primorske ter navduševati mlade, predvsem tiste z manj priložnostmi, za dobrodelnost in aktivno državljanstvo.

Projekt Evropske solidarnostne enote bo omogočil mladim z manj priložnostmi iz EU, da pomagajo ljudem z manj priložnostim v Južnoprimorski regiji pri iskanju novih možnosti za ohranjanje in ustvarjanje novih zelenih delovnih mest, varovanju dediščine ter pri oživljanju obmejnega zaledja. Le-to je z vidika naravne in kulturne dediščine zelo bogato in se v njem skriva velik potencial, potrebuje pa znanje in mladostno, odločno energijo, ki ga bo popeljala na pot (trajnostnega) razvoja. S prostovoljstvom prav to vnašamo v to okolje.
V času projekta Solidarna Primorska bosta dve skupini mladih v letu 2021 pomagali regiji Južne Primorske z izvedbo vsaj 160 prostovoljskih akcij.

Projekt Solidarna Primorska II. se osredotoča na socialno degradirano obmejno podeželje Južne Primorske, od koder se je po drugi svetovni vojni izselila večina prebivalstva. Izpraznjene vasi propadajo, izseljujejo se mladi, obdelovalne površine se zaraščajo, naravna in kulturna dediščina pa izginja. Prebivalci, ki ostajajo v regiji, se soočajo s paleto težav, ki je tipična za mnoga obmejna območja v Sloveniji in Evropski Uniji – pomanjkanje delovnih mest, slaba starostna struktura, slaba izobrazbena struktura ter pomanjkanje ekonomske moči. To otežkoča aktivacijo endogenih razvojnih potencialov in ustvarjanje novih delovnih mest znotraj podeželja. Da bi naslovili te težave in hkrati znova oživili tradicionalno solidarnost med prebivalci regije, je Park Istra ustanovil prostovoljski center v zaledju Slovenske Istre s ciljem pomoči ljudem, ki tu vztrajajo ter s ciljem podpore trajnostnim pobudam v regiji. V zadnjih letih je Park Istra vzpostavil mrežo aktivnih organizacij in posameznikov, ki so motorji dogajanja v Slovenski Istri in vir kvalitetnih informacij o potrebah in možnostih za prostovoljstvo s kar največjim družbenim učinkom.

V letu 2020 je Park Istra širil delovanje tudi na območja zunaj Istre, predvsem na območje Brkinov, ki se spopada s podobnimi izzivi kot zaledje Slovenske Istre. V času krize povezane s pandemijo, smo prepoznali potrebo po načrtovanju akcij, ki bodo pomagale pri blaženju posledic krize. V ta namen smo se že tekom prvega vala povezali s civilno zaščito in občinami in nekatere prostovoljske akcije izvajali v sodelovanju z njimi.

Eden od razlogov, da želimo izvesti ta projekt, je povezan tudi s problematiko aktivacije mladih Evropejcev, predvsem tistih z manj priložnostmi. Usmerjeno neformalno izobraževanje ter prostovoljno delo mlade učita življenja in dela v skupini ljudi in jih vzpodbuja k proaktivnemu reševanju težav, s katerimi se sooča ne le zaledje Slovenske Istre, temveč tudi Slovenija in Evropa kot celota: nadpovprečni delež brezposelnosti med mladimi, dolgotrajna brezposelnost mladih, šolski sistem, ki mladim ne nudi dovolj praktičnih znanj in s tem povezane psihosocialne stiske, zaradi katerih se težko znajdejo, se ne osamosvojijo, izgubljajo na samozavesti in družbeni odgovornosti… Na drugi strani se svet spopada z okoljskimi in družbenimi izzivi, ki potrebujejo aktivne mlade.

TRAJANJE PROJEKTA: od 1.1.2021 do 31.12.2021

UDELEŽENCI:  26 prostovoljcev iz različnih evropskih držav

PROJEKTNI PARTNERJI: Trajnostni park Istra – vodilni partner, SVI France, SVI Belgium, Check IN Portugal

PROJEKT PODPIRA: Erasmus+, Evropska solidarnostna enota

REFERENČNA ŠTEVILKA: 2020-3-SI02-ESC11-015836

KONTAKT: petra@parkistra.com (Petra Matos)

EU flag-Erasmus+_vect_POS    esc  logo movit